Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Proponowana przez Kancelarię Prawną Tłuczek & Partnerzy usługa obejmuje szeroki zakres czynności mających na celu zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej podmiotom leczniczym w tym m.in.:

- pomoc przy tworzeniu, przekształceniu, likwidacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- pomoc prawną w ustaleniu zakresu i formy obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi oraz innym podmiotom uprawnionym,
- ocenę prawną umów, w tym kontraktów i umów o zakazie konkurencji, oraz asystę prawną w procesie negocjacji umów,
- asystę prawną w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami,
- tworzenie kontraktów z lekarzami pracującymi w podmiocie leczniczym, z pielęgniarkami, i innym personelem medycznym i niemedycznym,
- obsługę w zakresie ochrony prawnej lekarzy przed Sądami, komisją wojewódzką i izbą lekarską,
- redakcję i opiniowanie dokumentów,
- rejestrację praktyki indywidualnej, grupowej, rejestrację podmiotu leczniczego,
- przygotowywanie Regulaminów Organizacyjnych,
- bieżącą obsługę podmiotów leczniczych (sprawy rejestrowe, prawo spółek, prawo pracy, prawo cywilne),
- kontraktowanie z NFZ,
- reprezentację prawną na etapie sądowym i przesądowym w postępowaniach wszczynanych przez pacjentów z tytułu tzw. błędów medycznych,
- audyt dokumentów założycielskich i medycznych, ocenę prowadzonej działalności gospodarczej pod względem zgodności z prawem, doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i sposobu przechowywania oraz związaną z tym ochronę danych osobowych,
- bieżące doradztwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa NSA, WSA oraz SN,
- sporządzanie opinii prawnych,
- prowadzenie spraw i reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi, których stroną jest lub będzie Świadczeniodawca, jak również zastępstwo procesowe,
- realizację czynności prawnych związanych z windykacją zadłużenia oraz prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Świadczeniodawcy,
- udzielanie pracownikom Świadczeniodawcy bieżących porad prawnych i wyjaśnień z zakresu obowiązywania i stosowania prawa w zakresie związanym z działalnością Świadczeniodawcy,
- bieżące informowanie Świadczeniodawcy o wszelkich zmianach w przepisach prawa istotnych dla działalności Świadczeniodawcy.

Wyszukaj

Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku